Przewierty - przewierty, przewierty sterowane, przekopy pod drogami, przeciski

Zajmujemy się realizację zleceń przecisków oraz przewiertów sterowanych pod istniejącymi przeszkodami terenowymi. Dzięki tej metodzie bez zbędnych zniszczeń wykonamy osadzenie rur czy innego elementu uzbrojenia pod m.in. drogami, parkingami czy budynkami będącymi częścią zagospodarowania przestrzennego.

Przewierty, przewierty sterowane, przeciski, przekopy pod drogą, Kraków, Rzeszów, Katowice, Kielce, Tarnów, Podkarpackie, Śląskie, Świętokrzyskie, Małopolska Przewierty, przewierty sterowane, przeciski, przekopy pod drogą, Kraków, Rzeszów, Katowice, Kielce, Tarnów, Podkarpackie, Śląskie, Świętokrzyskie, Małopolska Przewierty, przewierty sterowane, przeciski, przekopy pod drogą, Kraków, Rzeszów, Katowice, Kielce, Tarnów, Podkarpackie, Śląskie, Świętokrzyskie, Małopolska
Przewierty, przewierty sterowane, przeciski, przekopy pod drogą, Kraków, Rzeszów, Katowice, Kielce, Tarnów, Podkarpackie, Śląskie, Świętokrzyskie, Małopolska  Przewierty, przewierty sterowane, przeciski, przekopy pod drogą, Kraków, Rzeszów, Katowice, Kielce, Tarnów, Podkarpackie, Śląskie, Świętokrzyskie, Małopolska Przewierty, przewierty sterowane, przeciski, przekopy pod drogą, Kraków, Rzeszów, Katowice, Kielce, Tarnów, Podkarpackie, Śląskie, Świętokrzyskie, Małopolska

PK Przewierty - Kraków, Wieliczka, Tarnów, Rzeszów, Katowice, Kielce i inne

Nasza firma realizuje zlecenia z zakresu przewiertów sterowanych umożliwiających osadzanie rur czy innych części uzbrojenia podziemnego pod istniejącymi już elementami zagospodarowania terenu. Dzięki tej metodzie bez trudu pokonamy takie przeszkody jak drogi, torowiska czy tereny zielone których ciągłość nie może zostać naruszona. Dzięki metodzie bezwykopowej z powodzeniem można dokonać montażu rur na znaczny dystans. Zastosowanie przecisków i przewiertów sterowanych to gwarancja skutecznego osadzenia instalacji podziemnej przy minimalizacji inwazyjności i skróceniu czasu realizacji tego zadania.

 

Przewierty, przewierty sterowane Kraków,Wieliczka,Rzeszów,Katowice,Kielce,Tarnów,Podkarpackie,Śląskie,Świętokrzyskie,Małopolska Przewierty, przewierty sterowane Kraków,Wieliczka,Rzeszów,Katowice,Kielce,Tarnów,Podkarpackie,Śląskie,Świętokrzyskie,Małopolska Przewierty, przewierty sterowane Kraków,Wieliczka,Rzeszów,Katowice,Kielce,Tarnów,Podkarpackie,Śląskie,Świętokrzyskie,Małopolska Przewierty, przewierty sterowane Kraków,Wieliczka,Rzeszów,Katowice,Kielce,Tarnów,Podkarpackie,Śląskie,Świętokrzyskie,Małopolska  Przewierty, przewierty sterowane Kraków,Wieliczka,Rzeszów,Katowice,Kielce,Tarnów,Podkarpackie,Śląskie,Świętokrzyskie,Małopolska  Przewierty, przewierty sterowane Kraków,Wieliczka,Rzeszów,Katowice,Kielce,Tarnów,Podkarpackie,Śląskie,Świętokrzyskie,Małopolska 
Przewierty, przewierty sterowane Kraków,Wieliczka,Rzeszów,Katowice,Kielce,Tarnów,Podkarpackie,Śląskie,Świętokrzyskie,Małopolska  Przewierty, przewierty sterowane Kraków,Wieliczka,Rzeszów,Katowice,Kielce,Tarnów,Podkarpackie,Śląskie,Świętokrzyskie,Małopolska Przewierty, przewierty sterowane Kraków,Wieliczka,Rzeszów,Katowice,Kielce,Tarnów,Podkarpackie,Śląskie,Świętokrzyskie,Małopolska   Przewierty, przewierty sterowane Kraków,Wieliczka,Rzeszów,Katowice,Kielce,Tarnów,Podkarpackie,Śląskie,Świętokrzyskie,Małopolska Przewierty, przewierty sterowane Kraków,Wieliczka,Rzeszów,Katowice,Kielce,Tarnów,Podkarpackie,Śląskie,Świętokrzyskie,Małopolska Przewierty, przewierty sterowane Kraków,Wieliczka,Rzeszów,Katowice,Kielce,Tarnów,Podkarpackie,Śląskie,Świętokrzyskie,Małopolska

Pojęcie otworu kierunkowego

W praktyce wiertniczej nader często spotyka się zjawisko skrzywienia osi otworu. Może mieć ono charakter niezamierzony – będzie się wtedy mówić o samorzutnym skrzywieniu osi otworu, spowodowanym zmiennością fizyczno-mechanicznych i strukturalnych własności skał, czyli czynnikami geologicznymi, jak i czynnikami techniczno-technologicznymi. Zamierzonym skrzywieniem osi otworu nazywa się natomiast zmianę położenia osi w przestrzeni, spowodowaną stosowaniem przeznaczonych ku temu narzędzi (kliny odchylające, łączniki krzywe, turbowierty, wgłębne silniki hydrauliczne), bądź też zmianą parametrów technologii wiercenia. Głębienie otworu z wykorzystaniem wyżej wymienionych środków w celu odchylenia jego osi nazwiemy wierceniem kierunkowym, a zatem pod pojęciem otworu kierunkowego rozumieć się będzie otwór wiertniczy, odchylony w przestrzeni od kierunku pionowego i azymutalnego, na skutek zamierzonej ingerencji człowieka.

Cel wiercenia otworów kierunkowych

Przestrzenne rozpoznanie wgłębnych struktur geologicznych, jak również poszuki­wanie, opróbowanie i udostępnianie do eksploatacji poziomów ropo- i gazonośnych, wy­konywane jest za pomocą otworów pionowych i kierunkowych. Otwory kierunkowe wiercone są zarówno na lądzie jak i pod dnem mórz i oceanów. W praktyce wiertniczej spotyka się najczęściej następujące zastosowania otworów kierunkowych:

Wiercenie grupy otworów z jednego stanowiska

W wielu przypadkach bardziej ekonomiczne jest wykonanie grupy odwiertów z jednego stanowiska. Ma to miejsce szczególnie podczas eksploatacji podmorskich pól naftowych, gdzie poszczególne złoża są położone na tyle blisko siebie, że wykonywanie pojedynczych otworów z indywidualnych platform jest niepraktyczne i nie miałoby ekonomicznego uzasadnienia. Takie rozwiązanie pozwala również znacznie skrócić czas od wykonania pierwszego odwiertu, do oddania złoża do eksploatacji, bowiem unika się w ten sposób strat czasu związanych z przemieszczaniem platformy na nowe stanowisko.

Odwierty ratunkowe

W przypadku wystąpienia niekontrolowanego przypływu płynu złożowego do otworu, połączonego z pożarem na wiertni i niemożnością opanowania zaistniałej sytuacji metodami konwencjonalnymi, w pobliżu wykonuje się odwiert ratunkowy. Po odwierceniu odcinka pionowego, na wymaganej głębokości następuje odejście od pionu w kierunku otworu pierwszego (tzn. tego, na którym wystąpiła erupcja) w taki sposób, by nastąpiło połączenie obu odwiertów. Umożliwia to zatłoczenie odpowiedniej ilości obciążonej płuczki wiertniczej i tym samym zrównoważenie ciśnienia złożowego, które wywołało erupcję.

„Prostowanie” otworu

Podczas wiercenia otworów pionowych zdarza się wielokrotnie, że następuje niezamierzone odchylenie osi otworu od pionu. Może być to związane ze zmianą fizycznych własności przewiercanych warstw skalnych, kątem ich upadu, występowaniem kawern, etc. W takich wypadkach koryguje się trajektorię wierconego otworu z użyciem technologii identycznej ze stosowaną do wiercenia odcinków krzywoliniowych.

Odchylanie osi otworu od istniejącego odcinka

W trakcie wiercenia otworu często natrafia się na strefy katastrofalnych ucieczek płuczki, zaciskania ścian i przechwyceń przewodu wiertniczego, bądź innych komplikacji, spowodowanych właściwościami przewiercanych skał. W takich przypadkach może się okazać konieczne odwiercenie nowego odcinka z miejsca, leżącego powyżej już istniejącego fragmentu otworu, w celu ominięcia strefy, której przewiercanie skutkuje wyżej wymienionymi zagrożeniami. Należy również wymienić przypadek, gdy wykonane w trakcie prowadzonych prac badania geofizyczne wykażą prawdopodobieństwo istnienia innego poziomu perspektywicznego, leżącego w pobliżu. W tym wypadku czynniki ekonomiczne decydują o odwierceniu z istniejącego otworu kolejnego, odchylonego odcinka.

Badanie struktur niedostępnych wierceniem otworu pionowego

Wiercenie otworów pionowych jest często niemożliwe, z powodu istnienia przeszkód pochodzenia naturalnego (góry, zbiorniki wodne) lub stworzonych przez człowieka (obszary zabudowy miejskiej, drogi, itd.). Znajdujące się pod takimi miejscami poziomy ropo i gazonośne udostępnia się za pomocą odwiertów kierunkowych.

Odwierty wykonywane w sąsiedztwie uskoków

Obszary znajdujące się w pobliżu uskoków są częstym miejscem występowania złóż węglowodorów. Niestety, wiercenie otworu pionowego napotyka w takim przypadku na szereg trudności i najlepszym rozwiązaniem w takich przypadkach jest wykonanie otworu kierunkowego.

Badanie struktur położonych pod nawisem wysadów solnych

Wiercenia kierunkowe stosuje się również w przypadku dowiercania struktur, położonych pod nawisem wysadów solnych. Udostępnienie wyżej wymienionych za pomocą pionowego odwiertu wiązałoby się z napotkaniem szeregu trudności i dodatkowych kosztów podczas wiercenia w warstwie soli.

Udostępnianie z lądu złóż podmorskich

W przypadku, gdy złoże węglowodorów znajduje się pod dnem morza, ale nieopodal linii brzegowej, wtedy bardziej opłacalne jest wykonanie odwiertu (bądź ich grupy) z urządzenia znajdującego się na lądzie. Bierze się to stąd, że koszt eksploatacji morskiej platformy wiertniczej znacznie przewyższa wydatki, jakie trzeba by ponieść w przypadku wiercenia z lądu, nawet po uwzględnieniu dodatkowych kosztów wiercenia kierunkowego.

Metody stosowane w celu krzywienia osi otworu

Krzywienie otworów kierunkowych wykonuje się za pomocą różnorakich metod. Możemy tu wymienić:

  • metodę stołową;
  • wiercenie otworów z użyciem turbowiertów;
  • wiercenie otworów z użyciem wgłębnych silników hydraulicznych;
  • wiercenie otworów z użyciem górnego oraz bocznego napędu.

Obecnie najbardziej rozpowszechnioną i najczęściej stosowaną metodą wiercenia otworów kierunkowych jest metoda z użyciem wgłębnych silników hydraulicznych typu wyporowego.

Horyzontalne przewierty kierunkowe (HDD - Horizontal Directional Drilling)

Do otworów kierunkowych należą również horyzontalne przewierty kierunkowe. Ta nowoczesna technologia (zaliczana do grupy tzw. technologii bezwykopowych) polega na wykonywaniu poziomych przewiertów sterowanych. Horyzontalne przewierty kierunkowe umożliwiają wykonywanie różnego rodzaju instalacji (wodociągi, kanalizacja, gazociągi, linie energetyczne) metodą bezwykopową wszędzie tam, gdzie niemożliwe jest wykonanie odkrytego wykopu pod rury lub kable:

  • Na terenach silnie zurbanizowanych, gdzie wykorzystanie metod tradycyjnych jest niemożliwe ze względu na istniejącą zabudowę.
  • Gdy zachodzi potrzeba pokonania przeszkód w postaci traktów komunikacyjnych (ruchliwych szos, torów tramwajowych i kolejowych). Na terenach o gęstej sieci wodociągów, kanalizacji oraz linii energetycznych i telekomunikacyjnych.
  • W takim przypadku jedynym rozwiązaniem jest wykonanie poziomego przewiertu poniżej siatki instalacji.
  • W przypadku przekraczania żeglownych rzek i kanałów bardziej opłacalne może być położenie instalacji pod dnem, niż budowa konstrukcji zawieszonej nad lustrem wody.
  • Podczas pokonywania gór i wzniesień.
  • Podczas prowadzenia instalacji przez tereny które ze względu na walory przyrodnicze i krajobrazowe powinny zostać nienaruszone.

PRZEWIERTY STEROWANE

Zajmujemy się realizację zleceń przecisków oraz przewiertów sterowanych pod istniejącymi przeszkodami terenowymi. Dzięki tej metodzie bez zbędnych zniszczeń wykonamy osadzenie rur czy innego elementu uzbrojenia pod m.in. drogami, parkingami czy budynkami będącymi częścią zagospodarowania przestrzennego

 Przewierty, przewierty sterowane Kraków,Wieliczka,Rzeszów,Katowice,Kielce,Tarnów,Podkarpackie,Śląskie,Świętokrzyskie,Małopolska

WYKOPY

Świadczymy usługi szeroką gamą maszyn budowlanych (koparki, koparko-ładowarki, spycharki itp.). Przygotowujemy place pod budowę, wykonujemy wykopy pod fundamenty czy prace melioracyjne. Realizujemy roboty ziemne zlecone przez prywatnych inwestorów jak i duże podmioty przemysłowe.

Przewierty, przewierty sterowane Kraków,Wieliczka,Rzeszów,Katowice,Kielce,Tarnów,Podkarpackie,Śląskie,Świętokrzyskie,Małopolska

WUKO

Wykonujemy usługi czyszczenia sieci kanalizacyjnej z użyciem profesjonalnego sprzętu. Materiałem czyszczącym jest woda wprowadzania do rury z zatorem pod ciśnieniem za pomocą dysz. Metoda mało inwazyjna a bardzo skuteczna, wykonywana zarówno w instalacji domowej jak i zewnętrznej.

Przewierty, przewierty sterowane Kraków,Wieliczka,Rzeszów,Katowice,Kielce,Tarnów,Podkarpackie,Śląskie,Świętokrzyskie,Małopolska

Przewierty, przewierty sterowane,przeciski,przekopy pod drogą Kraków,Wieliczka,Wieliczka,Rzeszów,Katowice,Kielce,Tarnów,Podkarpackie,Śląskie,Świętokrzyskie,Małopolska

Partnerzy

Przewierty, przewierty sterowane Rzeszów,Podkarpackie

Przewierty, przewierty sterowane Rzeszów,Podkarpackie

Przewierty, przewierty sterowane Katowice,Śląskie

Przewierty, przewierty sterowane Kielce,Wieliczka,Świętokrzyskie

Przewierty, przewierty sterowane Kielce,Świętokrzyskie

Przewierty, przewierty sterowane,przeciski,przekopy pod drogą Kraków,Wieliczka,Rzeszów,Katowice,Kielce,Tarnów,Podkarpackie,Śląskie,Świętokrzyskie,Małopolska

Przewierty, przewierty sterowane,przeciski,przekopy pod drogą Kraków,Wieliczka,Rzeszów,Katowice,Kielce,Tarnów,Podkarpackie,Śląskie,Świętokrzyskie,Małopolska

jp-przewierty